page title icon Rekomendacje


Jest to ciekawa i godna forma propagowania życia bez narkotyków, papierosów oraz alkoholu, a takżę zmniejszenia liczby osób z nałogami.Wyrażam uznanie dla Państwa działalności i życzę powodzenia w realizacji przedsiewzięcia oraz duzego zainteresowania ze strony szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjaknych z naszego województwa.

Łódzki Kurator Oświaty dr Grzegorz Wierzchowski

Wyrażam zgodę na objęcie Honorowego Patronatu Kuratora Oświaty nad projektem „Koncerty pod nazwą Ku Wolności” w okresie od maja do grudnia 2016r.

Pomorski Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko

Uprzejmie informuję, że obejmę patronatem honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty program edukacyjno-profilaktyczny „Ku Wolności” , który jest organizowany: kwiecień-czerwiec 2016 r. przez Fundację Wyrwani z Niewoli z siedzibą w Białymstoku

Lubuski Wicekurator Oświaty Ewa Rawa

Bardzo serdecznie dziękujemy Jackowi i Piotrowi za program ku wolności.Za nadzieję wniesioną młodym,prawdę, szacunek do drugiego człowieka oraz życia wolnego od nałogów i przemocy

Beata Leśniewska

Gimnazjum w Kargowej bardzo dziękuję Panu Piotrowi Zaleskiemu i Jackowi Zajkowskiemu członkom grupy „WYRWANI Z NIEWOLI” za ciekawe przedstawienie naszej młodzieży Programu Profilaktyczno-Ewangelizacyjnego „KU WOLNOŚCI”

V-ce Dyrektor Gimnazjum mrg Elżbieta Ignatowska

W dniu 7 września 2014 r. grupa Wyrwani z Niewoli realizowała w naszej placówce tj. Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla nieletnich w Laskowcu program profilaktyczny „Ku Wolności”.Program zawierał treści z zkaresu profilaktyki uzależnień, jak i zachowań prospołecznych.Cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród wychowanków

Dyrekor mgr Jan Krzysztof Gocłowski

Grupa Wyrwani z Niewoli prowadziła w III L.O. i Gimnzajum nr 24 w Gdyni program profilaktyczny dla młodzieży. Program ten spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestniczącej w nim młodzieży.Prowadzący potrafili sowim śiwadectwem przekazać młodzieży ważne treści na temat szacunku do życia,informacje ne temat używek i ich wpływ na funkcjonowanie

Pedagog mrg Aleksandra Matysiak

Uprzejmię informuję, że obejmuję honorowym patronatem Koncerty Profilaktyczne „Ku Wolności”

Podlaski Kurator Oświaty mgr Jerzy Kiszkielk

Uprzejmie informuję,iż po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem, podjąłem decyzję o o objęciu horowym patronatem koncertów edukacyjno-profilaktycznych pn. „Ku Wolności”.Gratuluję inicjatywy zorganizowania koncertów na rzecz dzieci i młodzieży.Wydarzenie to z pewnością się przyczyni do aktywizacji osób młodego pokolenia, ale także do propagowania zdrowego i akywnego stylu życia.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak

W imieniu Wojewody Łódzkiego Pana Zbigniewa Rau dziękuję za informację o koncertach profilaktycznych „Ku Wolności” dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w woj. łódzkim.Jednocześnie zawiadamiam, że Wojewoda Łódzki objął wydarzenie patronatem honorowym.

Dyrektor Biura Wojewody Marcin Szmaja

Marszałek Województwa Łódzkiego z uznaniem odnosi się do interesującego przedsięwzięcia, jakim bez wątpienia jest tego typu przedsięwziecie. Gratulujemy kreatywności oraz zaangażowania i mamy nadzieję, że uda Organizatorom uda się je zrealizować z powodzeniem.

Dyrektor Marcin Młynarczyk

Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik objął honorowym patronatem cykl koncertów „Ku Wolności”. Profilaktyka uzależnień i wspieranie zdrowego stylu życia są bardzo ważne. Głównym celem akcji jest propagowanie życia bez narkotyków,papierosów i alkoholu, a także zmniejszenie liczby osób z nałogami.

Dyrektor Kancelarii Marszałka Magdalena Flis-Lichota

Marszałek Województwa Małopolskiego deklaruje objęcie przygotowanej inicjatywy swoim patronatem. W opini Pana Marszałka cel, jaki przyświeca organizacji tego przedsiewzięcia jest trafny i dobrze wpisuję się w działania województwa podejmowane na rzecz wspierania ważnych inicjatyw edukacyjnych skierowanych do mlodego pokolenia małopolan

Uprzejmię informuję, że obejmuję honorowym patronatem przedsiewzięcie organizowane przez Fundację Wyrwani z Niewoli „Ku Wolności”. Koncerty i spotkania organizowane w ramach akcji „Ku Wolności” to bardzo cenna inicjatywa na rzecz edukacji i wychowania młodzieży w duchu wartości moralnych,etycznych i religijnych

Podkarpacki Kurator Oświaty Alina Pieniążek

W imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek z przyjemnością informuję, że prośba objęcia patronatem honorowym cyklu koncertów „Ku Wolności” została zaakceptowana

Dyrektor Biura Wojewody Bartosz Cmoch

Z pzryjemnością informuję, że Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffman objął patronatem honorowym cykl koncertów „Ku Wolności”.

Radca Wojewody Roman Łukowski

Uprzejmię informuję, że obejmę honorowym patronatem przedsięwzięcie: Koncerty Profilaktyczne „Ku Wolności”, w których wezmą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.Koncerty profilaktyczne niewętpliwie przyczynią się do zwiększenia świadomości młodzieży o szkodach zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki